Kodukord

  • Võõrastel isikutel ruumidesse sisenedes palun pöörduda asutuse administraatori  poole keskuses toimuva tegevuse kohta informatsiooni saamiseks
  • Hoidke asutuses puhtust, korda ja asutuse vara. Huvialaringide ruumist lahkudes tagage ruumi korrashoid. Koristage enda järelt ja pange kasutatud vahendid oma kohale tagasi!
  • Pidage kinni huviringide registreerimisaegadest ning korrast
  • Huvialategevus on asutuses tasuline vastavalt kehtestatud hinnakirjale ja hiljemalt 15. kuupäevaks tasuge huvialaringi osalusmaks
  • Klientidel on asutuse ruumides keelatud alkoholi, tubakasaadusi ja narkootilisi aineid omada ja tarbida või olla alkoholi ning narkojoobes
  • Ärge puutuge ja viige kaasa asju, mis ei kuulu Teile! Leitud asjad viige asutuse töötaja kätte!
  • Tasuliste teenuste eest tasuge vastavalt hinnakirjale